Saturday, January 14, 2012

Perkembangan Sistem Pendidikan


Soalan: Jelaskan perkembangan kurikulum dalam sistem pendidikan di Mesopotamia, Mesir Purba, India dan China pada zaman klasik.

Pengenalan:
-         Kurikulum: aspek penting dalam pembentukan dan pembangunan system pendidikan
-         Merujuk kepada aktiviti pembelajaran yang disusun oleh guru untuk membolehkan murid mencapai objektif yang dirancang
-         Matlamat utama: lahirkan pelajar yang mempunyai sahsiah seimbang dari segi emosi, rohani, jasmani
-         Tamadun2 awal seperti Mesopotamia, Mesir Purba, india dan china mempunyai kuikulum pendidikan tersendiri yang kebanyakannya mencakupi bidang teologi dan secular

Isi
·         Kurikulum Mesopotamia
-         Merangkumi subjek semi saintifik dan sastera kreatif
-         Cth subjek semi saintifik: biologi, botani, zoology, geografi, mineralogy, matematik, astronomi, perubatan, linguistic
-         Kamus dan buku nahu Sumeria dan Akkadia digunakan dalam subjek linguistic
-         Cth subjek sastera kreatif: mitos, epic, lagu-lagu suci, koleksi esei, pepatah, sifir
-         Pelajar perlu membaca, menyalin dan menghafal karya-karya klasik
-         Juga mempelajari subjek sejarah, seni lukis, undang-undang

·         Kurikulum Mesir Purba
-         Meliputi peringkat rendah, menengah, tinggi serta pendidikan vokasional dan teknikal
a)     Pringkat rendah: menekankan kemahiran membaca, menulis dan mengira
-         Kemahiran membaca diperoleh melalui nyanyian lagu-lagu suci, kemahiran menulis diperoleh dengan menyalin teks-teks klasik
b)     Peringkat menengah: menekankan pembelajaran sastera dan system tulisan Hieroglif, Demotik dan Hiraktik
-         Pelajari subjek agama dan secular seperti falsafah, matematik, geografi, undang-undang, astronomi, sejarah
c)     Peringkat tinggi: merangkumi subjek pendidikan dan perubatan
d)     Peringkat vokasional dan teknikal: menekankan latihan praktikal dalam bidang pertukangan, pengurusan dan pentadbiran serta bidang professional

·         Kurikulum India
a)     Zaman Vedik Awal: menekankan pembelajaran kitab suci Veda
-         Matlamat: lahirkan golongan pendeta yang mahir lakukan upacara pengorbanan
-         Pelajar sekolah Vedik dilatih menyanyi lagu-lagu suci dengan sebutan dan intonasi yang betul
-         Juga pelajari subjek Veda, Samhita, Brahmana, Aranyaka, Vedanta
b)     Zaman Pasca Vedik
-         Menekankan pembelajaran kitab Vedanta
-         Muncul sekolah-sekolah khas yang mengutamakan pembelajaran nahu, astronomi, undang-undang
-         Kitab Purana menyebut tentang 8 pusat pengajian yang menekankan pembelajaran Vedik, politik dan ekonomi, pemujaan api, botani, ilmu pengangkutan, seni peperangan, astrologi dan ilmu ketenteraan
c)     Zaman Vedik Akhir
-         Dipengaruhi system kasta
-         Kurikulum pelajar Brahmin menekankan pengajian keagamaan
-         Bagi pelajar Khastriya/Ksyatria menekankan ketenteraan dan sains politik
-         Pelajar Vaisya mengutamakan subjek ekonomi
d)     Kurikulum pendidikan tinggi
-         Menekankan 4 cabang pembelajaran iaitu falsafah, veda, ekonomi dan politik
-         Juga pelajari subjek sains dan teknologi seperti perubatan, veterinary,astronomi

·         Kurikulum China
-         3 tahap: rendah, menengah, tinggi
a)     Sekolah rendah; kanak-kanak pelajari huruf-huruf penting dan menghafal 9 buah buku suci
-         Untuk pelajari huruf, mereka perlu baca 6 teks iaitu ‘San Tse King’, ‘Pih Kio Sing’, ‘Tsien Tse Wan’, ‘Yiu Hioh Shi-Tieh’, ‘Hiao King’ dan ‘Siao Hioh’
-         9 buku suci yang dipelajari ialah ‘The Five Classics’ dan ‘The Four Books’
-         Pelajar perlu menghafal teks-teks di luar kemampuan mereka tanpa memahami maksudnya
b)     Sekolah menengah: dilatih menulis karangan, kesusasteraan dan pengajian esei
-         Juga menterjemah buku suci dalam bahasa Cina moden
-         Kuliah tentang ‘The five Classsics’ dan ‘The Four Books’ diberi di akademi persendirian dan awam
c)     Kurikulum tinggi: pelajar yang menamatkan pendidikan menengah dan tinggi akan menduduki peperiksaan awam kerajaan
-         Lulusan peperiksaan awam kerajaan akan diberi ijazah
-         3 peringkat ijazah: pertama, kedua{sarjana}, ketiga {doctor falsafah}
-         Pelajar ijazah pertama perlu menulis 2 esei dan satu puisi berasaskan tema daripada kitab suci
-         Pelajar ijazah ke2 perlu menulis 5 atau 6 esei berasaskan tema dalam kitab suci dan 5 soalan berkaitan sejarah dan ekonomi China
-         Lulusan ijazah ke3 akan diberi jawatan tinggi dalam kerajaan dan menjadi ahli akademi Han Lin

Kesimpulan
-         Kurikulum dalam tamadun-tamadun awal mengalami perkembangan pesat mengikut peredaran masa
-         Tamadun-tamadun ini melahirkan kurikulum yang menyeluruh meliputi aspek teologi, sekular, sains, sastera, teori dan praktikal

No comments:

Post a Comment