Saturday, January 14, 2012

Pendidikan Islam di Timur Tengah

Soalan: Jelaskan matlamat pendidikan Islam dan sejarah perkembangan system pendidikan Islam di Timur Tengah

Pengenalan
-         Pendidikan Islam merupakan wahana terpenting
-         Mampu mempengaruhi generasi Islam pada masa akan datang
-         Bermula di rumah dan masjid
-         University al Azhar merupakan kemuncak kepada institusi pendidikan yang ditubuhkan pada 359 Hijrah

Isi
-         Matlamat pendidikan Islam mengikut Ibn khaldun adalah untuk mempersiapkan diri untuk:
i)                    Melengkapkan akhlak manusia
ii)                   Membekalkan seseorang dengan kemahiran

·         Pendidikan zaman Nabi Muhammad s.a.w.
-         Pendidikan Islam tahap awal dijalankan dari rumah ke rumah
-         Nabi Muhammad s.a.w. menjadikan Darul al Arqam sebagai sekolah Islam pertama
-         Setelah berhijrah ke Madinah, masjid dijadikan pusat pendidikan Islam

·         Pendidikan zaman Khulafa al Rasyidin
-         Masjid dijadikan pusat pendidikan Islam
-         Para sahabat meneruskan usaha dakwah Nabi Muhammad s.a.w.
-         Mereka menjadi guru sukarela

·         Pendidikan zaman bani Umaiyah
-         Masjid terus menjadi pusat pendidikan Islam
-         Mata pelajaran yang diajar ialah tafsir, hadis, fikah, kesusasteraan Arab

·         Pendidikan zaman Bani Abassiyah
-         Pusat-pusat pengajian telah dibina
-         Subjek yang dipelajari ialah matematik, fizik, astronomi, mantik
-         Merangkumi 3 peringkat iaitu peringkat rendah, menengah dan pengkhususan

·         Perkembangan pendidikan Islam
-         Bermula pada tahun ke4 Hijrah
-         Nizam al Muluk membina ,Nizamiyyah’ di Naisabur dan Baghdad
-         Kerajaan Mamalik dan Ayyubiyyah memnubuhkan sekolah di seluruh Negara

Kesimpulan
-         Islam menggalakkan pendidikan kepada umatnya
-         Pendidikan yang bermula pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. kemudiannya berkembang ke seluruh Asia Tengah

No comments:

Post a Comment